Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

Heeft u problemen meld het ons

Kerkvoogdij

Elke maandagavond heeft de kerkvoogdij zitting op de bovenverdieping boven de consistorie van de Bethelkerk, tussen 20:00 en 21:00 uur. Telefonisch is de kerkvoogdij daar te bereiken op telefoonnummer 038 30 30 202.  Of neem contact op via emailformulier.

Kerkvoogden

Dhr. Z.K. Selles (admin)
Hoekkeper 21
8281 MG Genemuiden

Dhr. E.K. Pleijsier (voorzitter)
Greente 141
8281 KN Genemuiden
Contactformulier Voorzitter Kerkvoogdij

Dhr. G. van der Spek (secretaris)
Burg. ten Veldestraat 50
8281 ZT Genemuiden
Contactformulier Secretaris Kerkvoogdij

Harm van Dalfsen
Lus 40
8281 NC Genemuiden

J.M. ter Harmsel
Kabel 2
8281 NG Genemuiden

Notabelen

Dhr. C. Bos
Krabbescheer 5
8281 KT Genemuiden

A-J. Riezebos,
Cellemuiden 17,
8281 PX Genemuiden

Dhr. J.J. van Boven
Tagweg 9
8281 HD Genemuiden

Dhr. W.J. Meijwaard
Stuivenbergstraat 65
8281 EK Genemuiden

J.J. Fuite (voorzitter)
Ratelaar 25
8281 KZ Genemuiden
Contactformulier Voorzitter Notabelen

J. van de Zande (secretaris)
Prikker 3
8281 NB Genemuiden
Contactformulier Secretaris Notabelen

Doelstelling en taken kerkvoogdij

De kerkvoogdij van onze gemeente bestaat momenteel uit een vijftal kerkvoogden en een zestal notabelen. De kerkvoogden beheren de financiële en materiële goederen van onze kerkelijke gemeente, voor zover niet van diaconale aard, met medewerking van en toezicht door de notabelen. Als kerkvoogdij is men verantwoordelijk voor allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld huisvesting, pastorie, traktement, kerkradio en uitgifte collectebonnen. Al deze zaken worden bekostigd uit de jaarlijkse kerkelijke bijdrage, giften en diverse collecten tijdens de erediensten.

Kerkradio

Ieder die denkt daarvoor in aanmerking te komen kan bij de kerkvoogdij kerkradio aanvragen. In de eerste plaats is dit bedoeld voor oudere gemeenteleden of voor hen die vanwege ziekte of andere (gezins)omstandigheden langdurig geen kerkdiensten kunnen bijwonen. Daarnaast is het echter ook mogelijk kerkradio te krijgen in situaties waar bijv. in verband met kleine kinderen één van beide ouders de tweede dienst moet verzuimen. Het spreekt voor zich dat hier niet op verkeerde wijze gebruik van gemaakt wordt. Boven alles geldt dat, daar waar het maar enigszins mogelijk is, de onderlinge bijeenkomsten niet worden nagelaten. (zie Hebreeën 10 vers 25).

Aanvragen voor kerkradio kunnen worden ingediend bij de kerkvoogdij. De kosten bedragen € 6,75 per maand, welke automatisch worden geïncasseerd. De kerkradio-ontvangers die bij honorering van verzoeken worden geplaatst blijven eigendom van de kerkvoogdij.

Mocht het voorkomen dat er storingen zijn aan de kerkradio, wordt u verzocht dit te melden bij de kerkvoogdij.
Door de diaconie werden tot nu toe bij zieke gemeenteleden op hun verzoek wekelijks cassettebandjes van de erediensten bezorgd.
Gezien de eenvoud waarmee nu een aansluiting gerealiseerd kan worden kan ook de diaconie i.p.v. de cassettebandjes gebruik maken van de kerkradio-ontvangers zodat ook die gemeenteleden eventueel de diensten 's zondags kunnen beluisteren. Personen die ten gevolge van ziekte voor langere tijd geen kerkdiensten kunnen bijwonen kunnen, zoals gebruikelijk, contact opnemen met de diaconie.

Preekcassettes/Cd's

Preekcassettes en/of cd’s van gehouden erediensten kunnen tegen betaling worden verkregen bij de koster B. Grolleman. Bestellen bij voorkeur online of telefonisch 038 30 30 200

Collectebonnen

De kerkvoogdij geeft collectebonnen van verschillende waardes uit welke te gebruiken zijn voor de collecten in de diensten. Deze collectebonnen zijn te bestellen via een te printen bestelformulier (pdf) welke u kunt inleveren bij één van de kerkvoogden. U kunt het ook online bestellen. Alle tot en met maandagmiddag ingeleverde bestelformulieren worden op de maandagavond klaargemaakt en geïncasseerd d.m.v. automatische incasso. De bestelde bonnen en een nieuw bestelformulier krijgt u op één van de daaropvolgende dagen thuis bezorgd. Degenen die niet (meer) in het bezit zijn van een bestelformulier kunnen hiervoor in contact treden met de kerkvoogdij.

Vervoer kerk

Wellicht zijn er onder u die graag de diensten in de Bethelkerk willen bijwonen, maar door fysieke of andere omstandigheden hiervoor zelf geen mogelijkheid hebben. Neemt u in dat geval dan contact op met één van de kerkvoogden of diakenen. Eventueel kunnen zij ervoor zorgen dat u opgehaald en teruggebracht wordt.

Plaatselijk regelement

In het plaatselijk regelement is de werkwijze vastgelegd ten aanzien van het beheer van de gelden en goederen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Genemuiden, vastgelegd op jl. 13 november 2013 op de lidmatenvergadering en is per direct in werking getreden. Bekijk hier het dokument